top of page

Disclaimer


Dit e-mailbericht en eventuele bijlagen is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt, bent u niet gerechtigd tot verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. U wordt verzocht restauratiearchitectuur BBM bv onmiddellijk per e-mail info@rabbm.nl ofwel telefonisch op de hoogte te stellen en het e-mailbericht te vernietigen. restauratiearchitectuur BBM bv staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

bottom of page