top of page

Bouwhistorisch onderzoek

Met een bouwhistorisch onderzoek verkrijgen we inzicht in de bouw-, verbouwings- en gebruiksgeschiedenis van een gebouw, gebouwencomplex of structuur (stadswal, stedenbouwkundig ensemble of kunstwerk). De onderzoeksresultaten en daaruit voortkomende waardestellingen worden veelal gebruikt als uitgangspunt voor verbouwingen en / of herbestemmingen. Een bouwhistorisch onderzoek wordt door overheidsdiensten gebruikt als toetsingskader voor de monumenten- en / of bouwvergunning.


Er zijn verschillende vormen van bouwhistorisch onderzoek te onderscheiden op grond van de diepgang van de werkzaamheden, het doel en het product.


Als voorbereiding voor een bouwplan wordt over het algemeen om een bouwhistorische verkenning gevraagd (zonodig gevolgd door een bouwhistorische opname of bouwhistorische ontleding).

bottom of page