top of page

Fort Bakkerskil, Werkendam

Opdrachtgever | Stichting Het Noordbrabants Landschap

Uitvoeringsperiode | 2011 i.s.m. Sturm architekten

Werkzaamheden | planvorming, subsidieaanvragen, monumentenvergunning / bouwvergunning en toezicht

De restauratie van Fort Bakkerskil is uitgevoerd in samenwerking met Sturm architekten. Fort Bakkerskil is een fort, gelegen op de Schenkeldijk ten zuidoosten van Werkendam. Het is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is gebouwd rond 1878. De Bakkerskil stroomt erlangs. Het fort is één van de meest zuidelijke werken en heeft onder andere als doel de Papsluis, een waaiersluis in de Schenkeldijk, te beschermen. Het werk bestaat uit een bomvrije kazerne en een natte gracht. Op het fort zijn in de jaren zestig een drietal grote loodsen gebouwd. Het Waterliniepad loopt langs het fort. Taak van het fort was de bescherming van Woudrichem en de afgrendeling van de zuidelijke Maasdijk. Tijdens de Koude Oorlog is het fort gebruikt voor de opslag van verbindingsmaterieel en gebruikt voor de training van agenten in onder andere communicatie. Het maakte hiermee waarschijnlijk deel uit van de Stay-Behind organisatie, ook wel operatie Gladio genoemd. In 2007 werd het fort verworven door de Stichting Brabants Landschap.

 

Restauratie: Medio 2008 is het kazernegebouw van Fort Bakkerskil door BBM technisch opgenomen en is er een restauratieplan gemaakt en subsidie aangevraagd. Gelijktijdig is door Sturm Architekten een plan tot herbestemming van dit kazernegebouw incl. de bijbehorende loods gemaakt. Medio maart 2011 is gestart met de restauratie en herbestemming het kazernegebouw en de herbestemming van de loods. Deze werkzaamheden zijn medio december 2011 afgerond. BBM verzorgt het bouwtechnische toezicht op deze werkzaamheden en doet de technische opnames / afschrijvingen en financiële verrekeningen van de verschillende restauratieonderdelen. Sturm architekten voert directie en verzorgt evt. werktekeningen n.a.v. de nieuwe toestand van de herbestemming. In het kazernegebouw worden de voor herbestemming benodigde E- en W-installaties aangebracht, en worden er aanpassingen aangebracht om het in de nieuwe gebruiksfunctie te kunnen laten voldoen de huidige bouwtechnische en gebruikseisen (o.a. brandwerende voorzieningen). BBM ziet toe op dat de E- en W-installatie op een voor het monument zo minimaal mogelijk storende c.q. ingrijpende wijze worden aangebracht. I.v.m. deze herbestemming komen er tevens diverse nieuwe voorzieningen zoals: aanbrengen nieuwe binnenwandindelingen, voorzetwanden, nieuwe toiletgroepen, nieuwe badruimten, dekvloeren etc. Van het kazernegebouw wordt het casco (gevel) incl. interieur gerestaureerd. Het herstelwerk omvat o.a.: metselwerk (scheuren / inboetwerk / vastzetten gevelrollen), voegwerk (vervangen slechte zones), gevelopeningen (herstel houten kozijnen / ramen / luiken en herstel stalen luiken), natuursteenwerk (vervangen duimblokken), pleistewerk (gevelrol en plint) etc. Herstelwerk interieurs omvat o.a.: schilder- en sauswerken, houten binnenkozijnen / binnendeuren / luiken (herstellen / completeren) etc.

Gevel | tijdens restauratie

bottom of page